liên hệ với Mỹ

Trung Quốc công nghệ vô định hình đồng.% 2C TNHH

Địa chỉ: số 15 Shu NJ ing đường Khu% 2CB% 2C ông GUI công viên công nghiệp% 2CLI nước biển% 2C NaN
tỉnh huyện% 2CFO núi% 2C guan G Dong% 2C Trung Quốc.

mã bưu điện: 528241
tel: 0086-757-85104988
fax: 0086-757-85104949
email: marketing@catech.cn

GET IN TOUCH WITH US